KONTAKTY

ELBYT nábytok
Kragujevská 1
010 01 Žilina
tel: +421 41 5620589
fax: +421 41 5640548
elbyt@elbyt.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 580,00 EUR
na sklade
naša cena 89,00 EUR
na sklade
naša cena 109,00 EUR
na sklade

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 206,00 EUR
na objednávku
naša cena 210,00 EUR
na objednávku
naša cena 653,00 EUR
na objednávku

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

upravujú práva a povinnosti  medzi prevádzkovateľom internetového eshopu , ktorým je:

Ing.Ľuboš Kuchar - ELBYT -ďalej len predávajúci a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa nábytku a bytových doplnkov na internete pod doménou www.elbyt.sk

Predávajúci : Ing.Ľuboš Kuchar-ELBYT, zapísaný v živ. reg. v Žiline č. 306-4572 , od roku 1991
IČO : 30589622
IČ DPH : SK 1020510084
Kragujevská 1
01001 ŽILINA
mail: elbyt@elbyt.sk
tel.: 041/5620589

Objednávka tovaru:
objednávku si môže uplatniť kupujúci písomne podľa ponuky na internetovej stránke . Všetok tovar je uvádzaný v zmluvných cenách s DPH , bez nákladov na dopravu a výnos tovaru.
Je nutné uviesť názov tovaru , prípadne identifikačný kód tovaru, farebné prevedenie , počet kusov  a cenu tovaru.
Kupujúci sa môže zaregistrovať do predpísaného tlačiva v zadávaní objednávky , musí však vždy uviesť základné identifikačné údaje : meno a priezvisko , v prípade objednávky na prepravu-
adresu doručenia , mailovú adresu a telefónne číslo.  
Po našom  potvrdení objednávky garantujeme konečnú  dohodnutú cenu  a tým je objednávka záväzne akceptovaná.
Objednávku je možné stornovať do 24 hodín po akceptácii objednávky.

Dodanie tovaru:
tovar je dodaný podľa špecifikácie uvedenej v objednávke na miesto a v termíne potvrdenom v akceptácii objednávky. 
Tovar je vhodne zabalený v pôvodnom balení. Pokiaľ by tovar nemal pôvodné balenie ( išlo by napríklad o tovar z expozície kamenného obchodu ) musí byť o tom zákazním upovedomený
a musí s tým súhlasiť.

Tovar dopravujeme vlastnou dopravou v cenách  stanovených v platnom cenníku:

- objednávka do 199,- eur, dopravné 12,- eur v rámci SR
- objednávka nad 200,- eur, dopravné  ZADARMO v rámci SR

Presný termín a čas prevzatia tovaru si obidve strany či už písomne , alebo ústne dohodnú aspoň deň vopred. Ak dôjde k omeškaniu predania tovaru z dôvodu nepredvídateľných udalostí-
autonehoda, kalamita na cestách... , musí túto skutočnosť predávajúci oznámiť kupujúcemu v čo najkratšom čase telefonicky, prípadne inou formou.
S tovarom  sú dodané všetky náležitosti ako: daňový doklad  , záručný list , návod na údržbu  a dodací list , ktorý je po kontrole kupujúci povinný potvrdiť svojím podpisom.

Doprava nezahŕňa vynesenie tovaru do domu , či bytu. To je vecou ďalšej dohody hlavne pokiaľ sa týka na požiadavku druhej osoby pri manipulácii s tovarom, alebo vynáškou na vyššie poschodia.

Predávajúci je povinný:
dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne . Tovar má spĺňať všetky potrebné náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi v SR
vrátane návodu na montáž a údržbu. Vo všeobecnosti je tovar dodávaný riadne zabalený , v demontovanom stave.
Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar- najneskôr pri odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný :
prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 
Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

Vlastnícke právo:
na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. 
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť reklamačný protokol o rozsahu a charakteristike  poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.  Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.

Dodacia  doba:
na tovar je spravidla 1-4 týždne v zavislosti na držby tovaru  v sklade na Kragujevskej ul. 1. v Žiline. V prípade neskoršej doby dodania  sme povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu ešte pred akceptáciou jeho objednávky. Maximálna doba dodania je 8 týždňov. Zákazník objednaním tovaru akceptuje predávajúcim ponúknuté podmienky dodania tovaru a taktiež dodacie lehoty uvedené pri jednotlivom tovare. V prípade že tovar je na objednávku ,alebo dodacia lehota uvedená pri tovare presahuje dobu 30 dní od objednania, o čom je odberateľ informovaný vždy ešte pred objednaním pri tovare, objednaním takéhoto tovaru dáva odberateľ súhlas s dodaním tovaru aj po 30 dňoch od objednania a takáto objednávka je v zmysle zákona č.108/2000 Z.z. považovaná za objednávku s individuálnou dodacou lehotou na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Odstúpenie od zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ objednaného tovaru  ukončil výrobu ,alebo urobil kvalitatívne a materiálovo také zmeny , ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ,alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný  zaslať nepoškodený tovar na adresu dodavateľa - NIE NA DOBIERKU  ! Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený  osobne  v kamennom obchode  ELBYT nábytku bez objednávky a akceptácie mailom.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, mailom, poštou) . Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale . Po splnení dohodnutých podmienok vráti predávajúci kupujúcemu  kúpnu cenu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia  od kúpnej zmluvy. Náklady spojené s dodávkou tovaru- dopravné , výnos, montáž nevraciame. Zákazník má právo tovar vyskúšať a po nesplnení jeho predstáv okamžite vrátiť ( nie užívať) . Tovar poškodený nesprávnym užívaním , neodbornou montážou, zlou manipuláciou  , alebo neúplný tovar nie je možné vrátiť.

Ochrana osobných údajov,

zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno a svoje identifikačné údaje : IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1  zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával ,prípadne využival jeho osobné údaje na reklamné a marketingové aktivity .  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať  a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

Dozorný orgán :

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 
e-mail: za@soi.sk

 


ZGNhN