S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 399,00 EUR
1 758,00 EUR
naša cena 1 419,00 EUR
na sklade

Reklamačný poriadok
reklamačný poriadok

Reklamačný formulár na stiahnutie: TU 

.

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

.

I. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku obsiahnutého v čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej v tomto článku len „reklamačný poriadok„) a bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

2. Kupujúci je povinný sa oboznámiť pred odoslaním objednávky s týmto reklamačným poriadkom, s podmienkami a spôsobom reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon„).

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci (ďalej podľa podmienok tohto reklamačného poriadku), a zároveň sa naň vzťahuje záruka.

5. Osobitné ustanovenia zodpovednosti za vady:

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke.
 • Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vadu, o ktorej bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorej s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu dopravcovi. U tovaru s vymedzenou dobou spotreby je doba spotreby vyznačená na tovare zhodná s dobou spotreby. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na mieste sídla predajne ak nie je s kupujúcim dohodnuté inak, v súlade s § 18 ods. 2 Zákona a zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 ods. 3 Zákona.

8. Pre začatie reklamácie je kupujúci povinný predložiť tovar vrátane jeho príslušenstva a príslušnej dokumentácie (doklad o zaplatení) spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na miesto sídla predajcu, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

9. Predávajúci alebo určená osoba vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona.

10. Predávajúci alebo určená osoba je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.

12. Predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

13. O Výsledku reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci. Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

14. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

15. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

16. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

17. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

18. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

19. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

20. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

21. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 10,00 EUR /1 hod. práce predávajúceho.

22. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci podľa § 656 Občianskeho zákonníka oprávnený účtovať sumu za uskladnenie vo výške 1 EUR/deň pri tovare do 10kg a 2 EUR/deň pri ostatnom tovare. Po 180 dňoch predávajúci nevyzdvihnutú reklamáciu zlikviduje bez náhrady.

23. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

24. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Prievozská 32 P. O. BOX 29 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

25. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

26. Informácie o možnosti vrátenia matracov 

Pokiaľ zistíte, že Vám nevyhovuje zakúpený matrac, postupujte prosím podľa nasledujúcich pravidiel: 

 • Plne akceptujeme vrátenie zabaleného matraca v 100% stave (matrac po vyskúšaní vybalíte, vyskúšate ako obchode a v prípade nespokojnosti nám ho ihneď vrátite najlepšie originálne zabalený).  

 • Matrac, ktorý bol už používaný a chcete ho aj napriek tomu vrátiť alebo vymeniť, je možné vrátiť, ale môže Vám byť odčítaná suma za poťah, ktorý z dôvodu udržania hygienických zásad nemôžeme vziať späť (uvedenie produktu do pôvodného stavu).

 • Pri matracoch je nutné ponechať nálepky s identifikáciou výrobkov a sériovým číslom alebo ich priložiť oddelene spolu s vratkou. 

 • Je možné vrátiť matrace iba štandardných rozmerov, t.j. 80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm. Matrace ostatných rozmerov sú  považované za atypické a ich vrátenie či výmena nie je bohužiaľ možná, nakoľko boli vyrobené pre Vás „na mieru.“

II. Výluky zo záruky

1. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru používaného v súlade s jeho určením a vady vzniknuté bežným používaním.

2. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý je určený len na jedno použitie, resp. po jeho použití ho nemožno dať do pôvodného stavu, a teda po jeho použití naň nemožno uplatniť reklamáciu.

3. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým alebo prirodzeným poškodením tovaru,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • nesprávnym skladovaním tovaru,
 • nesprávnym použitím tovaru alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • uplynutím doby spotreby vyznačenej na tovare.

4. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar, ktorý nemožno z dôvodu odstránenia, zničenia alebo odcudzenia identifikačných znakov stotožniť s tovarom, ktorého predaj bol predmetom kúpnej zmluvy.

OGFlM